Vyjádření týkající se dopravního značení (směrové desky)

Dovoluji si obrátit se na Vás na základě čtenářského podnětu s dotazem, zda by Vaším prostřednictvím bylo možno získat vyjádření k údajným problémům s dopravním značením kolem pražských výkopů a míst s dopravním omezením. Konkrétně jde o používání dopravního zařízení Z04a a Z04b – směrových desek (bílých tabulí s červenými pruhy skloněnými doprava nebo doleva). Není výjimkou vidět situace, že jsou rozmístěny namátkově, tedy za sebou stojí označení se sklonem/// i \\\, i když by mělo navádět k objíždění překážky pouze jedním směrem (nebo jsou dokonce cedule umístěny všechny shodně, ale „obráceně“ – tak, že slonem pruhů navádějí řidiče k najetí do překážky).

Jestliže je místo s omezením doplněno příkazovou značkou přikázaný směr jízdy (která vesměs ukazuje správně), předpokládám, že tato dopravní značka má před dopravním zařízením přednost. Nicméně v rozporu by oba způsoby značení být neměly. Jak ale má řidič postupovat, jestliže jsou na místě pouze tabule dopravního zařízení? Logika napovídá objet místo tudy, kde je volno, což ovšem v případě špatně nasměrovaných pruhů zase znamená nerespektovat dopravní značení… 

Mohu se, prosím, zeptat, zda se značení v místech s omezením kontroluje – a zda v případě odhalení problémů hrozí nějaké sankce?

_____________________________________________________________________________

Odpověď:

Na úvod bychom k tomuto tématu uvedli, že základní způsob umístění na pozemních komunikacích a provedení směrovacích desek 4a-d uvádí předpis „TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“. Tyto desky jsou v zákoně 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích definovány jako dopravní zařízení, které doplňuje dopravní značky a světelné a akustické signály, usměrňuje provoz na pozemních komunikacích a ochraňuje účastníky provozu na pozemních komunikacích.

Pokud se řidič neřídí tímto dopravním zařízením, dopouští se přestupku, za který hrozí sankce do 2500 Kč v blokovém řízení, od 2500 do 5000 Kč ve správním řízení dle zákona 361/2006 Sb. §125c o provozu na pozemních komunikacích.

Nyní postupně a konkrétněji k Vašemu dotazu:

Je pravdou, že „nešvar“ špatného umístění z hlediska směru šipek směrovací desky se vyskytuje prakticky po celé ČR a je to způsobeno zřejmě neznalostí významu či nedbalostí konkrétních pracovníků, kteří desky rozmísťují. Často to může způsobovat zmatky a opožděné reakce na změnu směru jízdy, protože například první desky v řadě mohou být naopak. Pokud se opravdu nejedná na první pohled o jasnou situaci (např. usměrnění provozu v případě opravy pravého okraje komunikace, kanalizace apod.)

Co se týče zmiňovaného přikázaného směru jízdy, tak tato značka by opravdu měla být u rozsáhlejších usměrnění provozu doplněna, kde s největší pravděpodobností je zaručena správnost umístění z hlediska směru a prakticky to nebude způsobovat žádné problémy a řidič se musí řídit touto dopravní značkou bez ohledu na špatně ukazující šipky na směrovací desce.

Pokud jsou k dispozici pouze tabule dopravního zařízení, tak opravdu řidič musí kvalifikovaně odhadnout u méně jasných usměrnění a pochybnostech o směru šipek, zda je průjezd bezpečný a zda nehrozí například vjetí do protisměru. Nicméně nutno podotknout, že na pozemních komunikacích je možné se setkat s deskou, která umožňuje oboustranné usměrnění (4c).

Je velice nepravděpodobná sankce řidiče dle zákona 361/2006 Sb. §125c, v případě, že zvolí správnou stranu průjezdu s ohledem na bezpečnost silničního provozu, který se bude lišit od směru usměrnění na dopravním zařízení (chybně).

V případě, že řidič bude dodržovat usměrnění provozu dle dopravního zařízení, které bude chybné a dojde například k dopravní nehodě. Bude se celá záležitost jistě prošetřovat a prokazovat zavinění se zapojením i příslušných správních orgánů či vlastníka komunikace, kteří rozhodují stanoveným postupem o umístění dopravního značení.

Domníváme se, že kontroly řidičů při průjezdu těmito značenými úseky nejsou cílené a nijak zvláště zaměřené. Nicméně pokud příslušný dohled nad bezpečností silničního provozu (nejčastěji příslušníci PČR) zaznamenají nějaký rozpor ve značení, jistě to ohlásí dotčenému orgánu, tak aby byla zaručena bezpečnost všech účastníků silničního provozu.

Sledujte nás na sociálních sítích