Problematika blokového řízení

1. Má můj syn nějakou možnost odvolání proti výši blokové pokuty udělené ve Vysokém Mýtě, která se rovná jeho týdenní čisté mzdě?
2. Nenastartoval auto a při snaze stihnout odpolední směnu přesedl do jiného a odjel bez lékárny a náhradních žárovek na trasu 7 km.
3. Žádný protokol s ním nebyl sepsán, na pokutě je dále uvedeno, že vozidlo mělo ostré hrany, což je nepravda (jen lehce promáčklé dveře).
4. Na blokové pokutě je zcela špatné datum. V den uvedený na pokutě vůbec místem, kde byl chycen, neprojížděl. 5. Lístek blokové pokuty podepsal, aby se rychle mohl pokračovat a stihl odpolední pracovní směnu. 6. Je možné, aby policie klidně mohla zabránit ve včasném příchodu člověka na směnu při současném zcela strašlivém boji o zaměstnání?
7. Já bych v jeho pozici opakoval: Nesouhlasím s výší pokuty. Nic nebudu podepisovat. Žádám, abyste mi nebránili nastoupit včas do práce.
Byl by to z hlediska právního i finančního optimální postup z mojí strany? Můžete, prosím, naznačit, které zákony tuto situaci řeší?

________________________________________________________________________________

Odpověď:

K Vašim otázkám ohledně blokového řízení lze uvést následující:

Ad 1. Má můj syn nějakou možnost odvolání proti výši blokové pokuty udělené ve Vysokém Mýtě, která se rovná jeho týdenní čisté mzdě?

Proti pokutě udělené v blokovém řízení se nelze odvolat (§ 84 odst. 2 zákona o přestupcích). Současně je vyloučeno i přezkoumání rozhodnutí o jejím udělení ve správním soudnictví (viz § 68 písm. a) soudního řádu správního). V zásadě jediným možným způsobem, jak docítit jeho zrušení, by bylo přezkumné řízení, na které však není právní nárok a je výlučně věcí správního orgánu, zda toto řízení provede či nikoliv (viz § 94 a násl. správního řádu). Důvodem přezkumného řízení může být toliko nezákonnost rozhodnutí, tj. v případě výše pokuty, pokud by byla uložena mimo zákonné rozmezí.

Hypoteticky lze uvažovat i o prohlášení nicotnosti rozhodnutí o blokové pokutě, a sice za podmínek stanovených v § 77 správního řádu, což ale není příliš pravděpodobné řešení, rozhodně ne v případě zpochybnění výše pokuty.

Pokud jde o výši pokuty, ta se musí pohybovat v zákonném rozmezí pro daný přestupek a při jejím uložení správní orgán podle § 12 odst. 1 zákona o přestupcích přihlédne k závažnosti přestupku, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům, k okolnostem, za nichž byl spáchán, k míře zavinění, k pohnutkám a k osobě pachatele, zda a jakým způsobem byl pro týž skutek postižen v disciplinárním řízení. Obecně lze říci, že pokuta ve výši týdenní čisté mzdy není nikterak likvidační.

Na základě Vašeho popisu lze usoudit, že se jednalo o přestupek podle § 125c odst. 1 písm. k) zákona o silničním provozu spáchaný porušením § 5 odst. 1 písm. a) téhož zákona, za což lze v blokovém řízení uložit pokutu do 2 000 Kč (zatímco v „klasickém“ nezkráceném správním řízení by to byla pokuta nejméně 1500 a nejvýše 2500 Kč + povinnost hradit náklady řízení paušální částkou zpravidla 1 000 Kč).

Ad 2. Nenastartoval auto a při snaze stihnout odpolední směnu přesedl do jiného a odjel bez lékárny a náhradních žárovek na trasu 7 km.

Uvedený skutkový průběh nenasvědčuje tomu, že by jednání nemělo být protiprávní. Rozhodně se nejedná o jednání v krajní nouzi, které by vylučovalo protiprávnost, neboť následek (pozdní příjezd do práce) jistě bylo možné odvrátit i jinak, a to v souladu se zákonem.

Ad 3. Žádný protokol s ním nebyl sepsán, na pokutě je dále uvedeno, že vozidlo mělo ostré hrany, což je nepravda (jen lehce promáčklé dveře).

Jakmile řidič pokutový blok podepsal, vyslovil s jeho obsahem bezvýhradný souhlas a rozhodnutí se tím stalo pravomocným a vykonatelným. Pokud údaje na bloku uvedené jsou nepravdivé, mohl by to být případně důvod k přezkumnému řízení (viz výše).

Ad 4. Na blokové pokutě je zcela špatné datum. V den uvedený na pokutě vůbec místem, kde byl chycen, neprojížděl.

Je-li tomu tak, uvedený nedostatek lze odstranit vydáním opravného rozhodnutí podle § 70 správního řádu.

Ad 5. Lístek blokové pokuty podepsal, aby se rychle mohl pokračovat a stihl odpolední pracovní směnu.

Důvod podpisu pokutového bloku je nepodstatný. Jakmile řidič pokutový blok podepsal, vyslovil s jeho obsahem bezvýhradný souhlas a rozhodnutí se tím stalo pravomocným a vykonatelným.

Ad 6. Je možné, aby policie klidně mohla zabránit ve včasném příchodu člověka na směnu při současném zcela strašlivém boji o zaměstnání?

Policie je bezesporu oprávněna zastavovat vozidla a v případě zjištění přestupku tento přestupek buď projednat na místě v blokovém řízení, nebo sepsat záznam a věc oznámit správnímu orgánu. V daném případě k porušení zákona došlo, takže policejní úkony zřejmě byly důvodné. Lze uvažovat o překážce v práci podle § 202 zákoníku práce, neboť Váš syn tím, že se podroboval silniční kontrole a souvisejícím policejním úkonům, plnil svou zákonem stanovenou povinnost.

Ad 7. Já bych v jeho pozici opakoval: Nesouhlasím s výší pokuty. Nic nebudu podepisovat. Žádám, abyste mi nebránili nastoupit včas do práce.
Byl by to z hlediska právního i finančního optimální postup z mojí strany? Můžete, prosím, naznačit, které zákony tuto situaci řeší?

Obecný návod na správný postup dát nelze. Nicméně nesouhlasí-li řidič s přestupkem nebo výší pokuty, je logické, že blok nepodepíše a nechá věc postoupit do správního řízení, kde se bude řádně hájit. V takovém případě je ale logické, že svůj nesouhlas vyjádří již přímo na místě svým vyjádřením do záznamu, který policie na místě sepisuje. V opačném případě by policista mohl pojmout důvodné podezření, že se řidič bude dále vyhýbat správnímu řízení, a vybrat od něj kauci, popřípadě mu do doby jejího složení zabránit v další jízdě zajištěním vozidla.
Je také nutné počítat s tím, že bude-li vina nakonec prokázána, pokuta udělená ve správním řízení bude téměř jistě vyšší, než by byla pokuta uložená v blokovém řízení (viz výše), a její udělení bude spojeno i s povinností hradit náklady řízení (zpravidla paušální částkou 1000 Kč).
Zákonná úprava je obsažena zejména v zákoně o přestupcích (zejm. § 12, 13, § 84 – 86) a v zákoně o silničním provozu (zejm. § 125c).

Sledujte nás na sociálních sítích