Odpověď na stanovisko problematiky cyklistické dopravy

Úsek obecného motorismu

Ministerstvo dopravy ČR

Odbor agendy řidičů 160

nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12

PO BOX 9, 110 15 Praha 1

V Praze dne 14. 4. 2020

Odpověď na žádost o stanovisko k návrhům na změny zákona o silničním provozu (problematika cyklistické dopravy)

Vážení,

Autoklub České republiky je spolkem v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dál i jen „Zákon“). Autoklub ČR, jako člen mezinárodních organizací FIM a FIA se sportovní pravomocí, je oprávněn řídit oblast motocyklového a automobilového sportu v České republice, a to v rozsahu stanoveným těmito mezinárodními organizacemi. Předmětem a cílem Autoklubu ČR je mimo jiné i zvyšování bezpečnosti silničního provozu a s tím související činnosti a proto jsme potěšeni, že se můžeme vyjádřit k zaslané žádosti, kterou jsme obdrželi dne 31. 3. ve věci stanoviska k návrhům na změny zákona o silničním provozu (problematika cyklistické dopravy) týkající se mj. minimálního bočního odstupu při předjíždění cyklisty motorovým vozidlem a dalších oblastí. 

Postupně k vybraným jednotlivým oblastem, které jsou součástí návrhů na změny zákona o silničním provozu:

  1. Ke stanovení podmínek pro minimální boční odstup při předjíždění cyklisty zatím nejsou k dispozici statistická data nehodovosti s kritériem nedodržení bezpečného odstupu mezi cyklistou a motorovým vozidlem. Ve vybraných zahraničních státech má toto pravidlo zákonnou oporu a zřejmě k tomu byl předmětný důvod, nicméně například v Belgii, Španělsku, Německu apod. je jiná infrastruktura, která na rozhodování o zavedení či nezavedení tohoto pravidla mohla mít zásadní vliv. Autoklub České republiky v minulosti byl například iniciátorem některých novel zákona o silničním provozu, ale důvodová zpráva vždy byla podložena konkrétními daty v návaznosti na vlastní průzkumy z terénu, které trvaly 1-2 roky. Z tohoto objektivního důvodu se proto zatím nemůžeme připojit k podpoře zavedení tohoto pravidla do právní úpravy. 
  2. Umožnění předjíždění vodorovné dopravní značky č. V 1 a „Podélná čára souvislá“ se domníváme, že by v tomto případě mohlo dojít k předjíždění podélné čáry souvislé i v neodůvodněných případech, které by mohli vyvolat rizikové situace v provozu, které by jinak nenastaly. Chápeme, že v kombinaci s dodržením bezpečného odstupu mezi cyklistou a motorovým vozidlem toto pravidlo by bylo více komfortní pro řidiče motorových vozidel při míjení cyklisty při vyšších rychlostech, ale bezpečný odstup od cyklisty je možné dodržet i v drtivé většina případů při dodržování současné právní úpravy a to v případě přizpůsobení rychlosti jízdy při předjíždění cyklisty.  Pozn. čím nižší rychlost motorového vozidla tím menší možný bezpečný odstup od cyklisty a to od 50 cm výše v závislosti na rychlosti motorového vozidla. 

K výše uvedenému a problematice obecně doplňujeme informaci, že v prosinci roku 2019 se Autoklub České republiky připojil k partnerům k realizaci projektu 1,5 m, jehož součástí bude propagace osvětových a emočně působících videí na sociálních sítích i na vybraných cyklistických závodech. Postupně by projekt mohl dosáhnout toho, aby motoristé předjížděly cyklisty s bezpečným odstupem a naučili se bezpečný boční odstup poznat, odhadnout a realizovat v praxi. Zajisté oceňujeme iniciativu pana Tomáše Kindla, protože promítnutí tohoto pravidla do zákonné úpravy by mohlo být daleko rychlejší nástup a efektivitu dodržování bezpečného odstupu mezi cyklisty a motorovými vozidly. Nicméně v současné době jsme zastánci osvětových kampaní na toto téma. 

Další navrhované oblasti jsou z našeho pohledu rozporuplné a nejsme schopni usoudit, zda navržené plošné úpravy budou nebo nebudou mít zásadní vliv na bezpečnost silničního provozu. 

S uctivým pozdravem

Ing. Libor Budina

Manažer obecného motorismu 

Sledujte nás na sociálních sítích