Motocykl a STK – světla a světelné zdroje

Motocykl a STK – světla a světelné zdroje

V minulém díle našeho seriálu o tom, co může majiteli motocyklu způsobit potíže při kontrole v STK a
při kontrole na silnici Policií ČR, jsme se zaměřili na kola a pneumatiky motocyklu. Dnes se budeme
věnovat světlům a světelným zdrojům.

Požadavky na montáž světelného zařízení u motocyklů (i mopedů, sidecarů etc.) upravují 3 základní
předpisy: Evropská směrnice 2009/67/ES, předpis EHK OSN č. 53 a EHK č.74.

Nejčastějšími prohřešky v montáži v této oblasti, které zjišťují STK, jsou: zadní odrazka červené barvy,
brzdová svítilna, přední a zadní obrysová svítilna, osvětlení reg. značky a směrové svítilny („blinkry“).

Foto motocyklu ke stažení zde

Světla na motocyklu

Základní obecné požadavky na svítilny motocyklů dle EHK č. 53

· Na motocyklu smí být jen taková světelná zařízení a zdroje (včetně počtu), která jsou
předepsána nebo povolena.
· Všechna světelná zařízení, která jsou namontována na motocyklu, musí být homologována.
· Montáž těchto světel musí být taková, aby za normálních podmínek, včetně vlivu provozu
(otřesy, rázy a jiné) si zachovala své vlastnosti a aby vozidlo vyhovovalo požadavkům.
· Osy světelných zařízení musí být rovnoběžné s rovinou vozidla, když stojí (tolerance +/- 3°)
· Světlomety tvořící dvojici, musí být na motocyklu namontovány symetricky vzhledem ke
střední dělící rovině, mít shodné barevné požadavky
· Mimo blinkrů a výstražného signálu (světelná houkačka) nesmí žádný světlomet nebo svítilna
vyzařovat blikající světlo
· Brzdové a směrové svítilny nesmí být sloučené
· Žádné červené světlo nesmí být vidět zepředu a žádné bílé zezadu
Elektrické zapojení musí být takové, aby se současně zapnuli přední obrysová nebo potkávací
světla (není-li obrysovka vpředu), zadní obrysová svítilna a osvětlení registrační značky se pak
zapnuli/vypnuli současně.
· Elektrické zapojení musí být takové, aby dálková světlomet, potkávací světlomet a přední
mlhový světlomet nemohly být zapnuty, nesvítí-li rovněž obrysové svítilny a osvětlení
registrační značky (výjimka je samozřejmě při použití dálkového světla jako tzv. světelné
houkačky)
· Má-li motocykl denní svícení, musí se automaticky rozsvítit, pokud běží motor. Není-li
namontována denní svítilna, musí se automaticky rozsvítit potkávací světlomet, jestliže běží
motor.
· Světla nesmí být poškozená (vnější krycí skla) tak, že poškození ovlivňuje funkci či fotometrické
vlastnosti, nebo barvu vyzařovaného světla.

Samozřejmě některý čtenář může namítnout, že například jeho motocykl z roku 1970 výše uvedené
věci nemá. Je nutné připomenout, že vozidlo je homologováno pro provoz dle platných norem v době
jeho produkce a přihlášení do provozu, mimo povinností, které nová legislativa explicitně vztahuje na
vozidla bez rozdílu roku výroby a uvedení do provozu (samozřejmě veteráni to mají jinak), to znamená,
že i když budete mít motocykl z roku 1970 (motocykl a ne moped), pak přesto musíte mít pár zrcátek
na řídítkách a ne jen jedno. Ostatně, automobilisté vědí, že museli dodatečné zadní mlhové svítilny
montovat na své škodovky 105/120, ačkoliv byly původně homologovány bez nich.

Jak poznáte, že světlo, které máte na svém motocyklu, nebo které chcete dodatečně přimontovat, je
homologované? Na skle nebo těle světlometu je písmeno E s číslicí v kroužku nebo obdélníku a určitý
symbol (pro přední světlo „IA“). Nezapomeňte, že světlo musí být seřízené, nesmí oslňovat, v případě
užití LED zdrojů světla to na světlometu musí být vyznačeno (zkratkou „MD“).

Přední světla/světlomet, jeho nastavení a seřízení musí odpovídat homologačním požadavkům celého
motocyklu. Záměny musí splňovat výše uvedené podmínky (homologační značky atd.) a být osazeny předepsaným světelným zdrojem.

Foto ke stažení zde

Počty a druhy světel na motocyklu, požadavky na ně – souhrn

(požadavek na dvoukolové motocykly, neplatí shodně s mopedy, lehkými tříkolkami etc.)

Veškeré motocykly musí být vybaveny:
· dálkovým světlometem
· potkávacím světlometem
· směrovými svítilnami
· brzdovou svítilnou
· přední a zadní obrysovou svítilnou
· svítilnou zadní registrační značky
· zadní odrazkou jinou než trojúhelníkovou

Motocykly mohou být vybaveny:
· předním mlhovým světlem
· zadní mlhovou svítilnou
· výstražným signálem boční odrazkou jinou než trojúhelníkovou

Žádné jiné, než výše uvedené zařízení pro osvětlení nesmí být namontováno.

Co je samostatný, sdružený, sloučený a skupinový světlomet

· Samostatný světlomet/y – má/mají samostatné svítící plochy, zdroje světla a pouzdra
světlometu.
· Skupinový světlomet – světlomet/svítilny mající samostatné svítící plochy a zdroje světla a mají
společné pouzdro světlometu
· Sdružený světlomet – světlomety/svítilny, které mají samostatné svítící plochy, avšak společný
zdroj světla a společné pouzdro světlometu/svítilny
· Sloučený světlomet – zařízení se samostatnými zdroji světla nebo jediný zdroj světla působící
různými způsoby (odlišnosti optické, mechanické, elektrické), nebo částečně společné svítící
plochy a společné pouzdro světlometu/svítilny

Dálkové světlomety

Může být buď jeden nebo dva. Což znamená, že výklad této směrnice nepřipouští 2 přídavné dálkové
světlomety (z dikce normy tedy jen 1 přídavné). Samostatný dálkový světlomet může být namontován
pod nebo nad nebo vedl nad jiný přední světlomet. Montáž musí být taková, že vztažný střed dálkového
světlometu buď v podélné střední dělící rovině (je-li nad/pod), nebo symetricky ke střední podélné
rovině vozidle (jsou-li vedle sebe). Je-li světlomet sloučený, pak analogicky vztažný střed ležel v střední podélné rovině vozidla, jsou-li takové světlomety 2 (příkladem je Suzuki V-Strom 650), musí jejich vztažné středy ležet symetricky ke střední podélné rovině vozidla. Okraj svítící plochy dálkového světla nesmí být dále od okraje plochy potkávacího světlometu dále než 200 mm, vzdálenost mezi svítícími
plochami dvou dálkových světlometů nesmí být větší než 200mm (stručně – aby si někdo nespletl svítící
motocykl s automobilem).

Dálkový světlomet se může otáčet spolu s rejdem řízení, může být skupinový s potkávacím
světlometem a obrysovou svítilnou, nesmí být sdružený s jiným světlometem nebo svítilnou a může
být sloučený s potkávacím světlometem, s přední mlhovou, s obrysovou svítilnou.

Dálkové světlomety se musí rozsvítit současně, při přepnutí z potkávacího na dálkové musí svítit
všechny světlomety, všechny dálkové světlomety musí být zhasnuty současně při přepnutí na potkávací
světlomety, potkávací světlomety mohou svítit současně s dálkovými. Motocykl musí mít povinně
modrou kontrolku dálkových světel.

Potkávací světlomety

Mohou být jeden nebo dva.

Způsob umístění je shodný jako u dálkového světlometu/světlometů.

Potkávací světlomet musí být umístěn nejméně 500mm a nejvíce 1200 mm na d vozovkou. Vzdálenost
mezi svítícími plochami dvou potkávacích světlometů nesmí překročit 200 mm. Může se otáčet spolu
s rejdem řízení. Sdružení, sloučení (světlomet ve skupině) shodně jako dálkový světlomet.

Přepínač na potkávací světlo musí zhasnout současně všechny dálkové světlomety, avšak potkávací
světlomety mohou zůstat rozsvíceny současně se světly dálkovými. Není povinná kontrolka (jinak
zelené barvy).

Odrazky

Zadní odrazka červené barvy je vyžadována na všech vozidlech, které užívají pozemní komunikace.
Musí být namontována tak, aby byla v ose vozidla, kolmo k vozovce, v podélné střední rovině (je-li na
motocyklu 1 odrazka, ve výšce min. 250 mm a max. 900 mm nad vozovkou. Odrazka musí být viděna
v úhlu 30°doleva a doprava. Znamená to, hlavně pro majitele choperů, že odrazka (nebo i zadní či
brzdová svítilna), montovaná např. spolu s SPZ vedle zadního kola např. na úroveň náboje kola, zásadně
nesplňuje platné předpisy. Nemá-li vozidlo zadní odrazku červené barvy, je to vážná závada, lze zadržet
osvědčení o registraci! Stejně tak je posuzováno např., když odrazka je zjevně poškozená, nespolehlivě
přichycená, odráží jinou barvu světla, je nehomologovaná (chybí E v kroužku či obdélníku), nebo má
nesprávnou orientaci k osám vozidla.

Zadní obrysová svítilna

Zadní obrysová svítilna, kromě obvyklé homologační značky „E v kroužku a číslo“, musí mít na sobě i
písmeno „R“. Min. výška nad vozovkou je 250 mm, max. 1500 mm. Vzadu musí být v nejzazší části
motocyklu vzhledem k obrysu kola. V případě symetrického užití dvojice zadních obrysových svítilen
musí obě svítilny být funkční.

Zadní svítilna nesmí být nijak upravena např. nálepkami aj. Nelze použít jako náhradní světlomet jiný,
než určený jako zadní obrysový a není-li udělena výjimka. Obrysové zadní světlo musí být viditelné
v rozsahu 80°od středové osy motocyklu.

Nejčastější zjišťované závady jsou: svítilna není umístěna symetricky v zadní části, ale na boku, není
viditelné z jedné ze stran a není homologovaná.

Přední obrysová svítilna

Označuje přítomnost vozidla zepředu. Musí být homologovaná (E a číslo v kroužku) a dále označená
písmenem „A“, samozřejmě dále homologační číslo. V případě diod opět nesmí chybět „MD“. Písmeno
„A“ nesmí chybět ani v případě, že je obrysová svítilna ve sdruženém světlometu. V případě, že na
motocyklu vepředu jsou 2 přední obrysové svítilny, může být jejich barva oranžová, jinak je přípustné
pouze bílé světlo.

Obrysová svítilna může bát namontována nad či pod přední světlomet, avšak se středem v jeho svislé
ose, nebo na jedné či druhé straně předního světlometu, avšak shodně s jeho vodorovnou osou, může
být s hl. světlometem sloučena, v případě dvou předních obrysových svítilen tyto musí být umístěny
symetricky k podélné střední rovině vozidla, max. 400 mm od vnějšího okraje vozidla. V případě jedné
svítilny musí být viditelnost 80° na každou stranu ve vodorovné rovině a 15° nahoru a 15°dolů ve svislé
rovině. U dvojice pak v rovině 80° na vnější stranu a 45°na stranu vnitřní.

Funkce obrysových svítilen je povinně signalizována zelenou neblikající kontrolkou, nebo jestliže panel
přístrojů lze rozsvítit pouze se zapnutím obrysové svítilny.

Funkce obrysových svítilen ke stažení  zde

Brzdová svítilna

Brzdová svítilna, označující užití provozní brzdy, musí být homologovaná, označení (E a číslo v kroužku)
a dále označená písmenem „S“, samozřejmě dále homologační číslo. V případě diod opět nesmí chybět
„MD“. Může být sloučená se zadní obrysovou svítilnou. Může bát jedna, v podélné ose vozidla, či 2 a
umístěné symetricky (shodně jako zadní obrysová svítilna). Viditelnost 45° na každou stranu podélné
osy motocyklu. Umístěna min. 250 mm, max. 1500 mm nad vozovkou.

Svítilna se musí rozsvítit při užití jakékoliv provozní brzdy motocyklu, intenzita světla musí být znatelně vyšší, než obrysová svítilna. Pozor, závadou, která znamená nemožnost užít vozidlo k jízdě (tedy ani k dojetí při zjištění jiné závady), je, že na motocyklu nefunguje žádná brzdová svítilna., resp. při aktivaci brzdy se brzdová světla nerozsvítí.

Brzdová svítilna ke stažení zde

Směrové svítilny – blinkr

Nejčastější závadou, kterou zjišťují STK a policejní kontroly, jsou chybějící blinkry na motocyklu (některá endura a motokrosové motocykly), nefungující blinkry, jiná barva světla blinkru, nehomologovaný
blinkr, sloučení blinkrů s obrysovou svítilnou (pozor, např. nový model Honda Africa Twin – přední
blinkry + přední obrysové světlomety oranžové barvy, což není jedno a totéž, legislativa nově
od 28. 10. 2011 připouští toto sloučení). Blinkr musí být jako jiná světla označen homologační značkou
(písmeno E a číslice v kroužku či obdélníku), v případě, že je z LED diod, je uveden ještě kód MD (např.
MD E8 12345 – „MD“ jako zdroj světla LED, E a číslo země, kde schváleno a číslo schválení).

U směrové svítilny v blízkosti kolečka nebo obdélníku s písmenem E, které vyznačuje homologaci
světla, musí být uveden číselný kód, označující, zda se jedná o přední směrovou svítilnu (kategorie 11)
nebo zadní směrovou svítilnu (kategorie 12).

Fota ke stažení zde a zde

Počet blinkrů – od r. 1972 možno jeden blinkr viditelný zpředu i zezadu na každé straně, nebo po dvou
blinkrech na každé straně, viditelné zpředu a zezadu, přední dvojice do 1/3 motocyklu, zadní dvojice
co nejdále vzadu. Po dvou blinkrech vždy pak dle roku schválení do provozu (směrnice z let 1995 a
2001). Každý motocykl, vyrobený po roku 2001 musí mát 2 blinkry na každé straně (nevztahuje se na mopedy). Uspořádání blinkrů pak musí být symetrické, 2 vepředu, 2 vzadu. Rozteč 2 předních blinkrů
min. 240 mm, zadní min 180 mm, umístění vzadu max. 300 mm od zadního obrysu motocyklu. Výška
nad vozovkou pak činí min. 350 mm, max. 1200 mm. Směrovou viditelnost blinkru blíže popisuje níže
uvedená směrnice, stručně však takto: 65°ve směru odbočení vozidla ve vztahu k podélné ose, 20°pak
na druhou stranu. Výškové úhly pak obecně 15°nad a pod podélnou rovinu blinkrů, nejsou-li blinkry
níže než 750mm (v opačné případě směrem pod rovinu blinkrů stačí 5°).

Přední blinkry se mohou natáčet s úhlem rejdu (zatočení) předního kola. Mohou být skupinové s více
světlomety, avšak nesmí být sdružené s jiným světlometem. Nesmí být sloučené s jakýmkoliv jiným
světlometem nebo svítilnou, s výjimkou přední obrysové svítilny oranžové barvy.

Výjimky z výše uvedeného musí výrobce žádat při homologaci vozidla.

Blinkry přední nesmí být viditelné zezadu a zadní zepředu a musí jít zapnout nezávisle na ostatních
svítilnách. Kontrola (akustická, světelná) funkce není povinná. V případě sloučené přední obrysové
svítilny oranžové barvy a blinkru při funkci blinkru nesmí obrysové světlo svítit.

Rozměry nejmenších vzdáleností mezi blinkrem a hlavním světlem pro jednotlivé kategorie
motocyklů, mopedů a tříkolek blíže uvádí směrnice 2009/67/ES.
V zásadě jsou závady na blinkrech (chybí, nefunkční, nesprávná barva, nízká intenzita světla,umístění, počet a úpravy,nehomologovaný blinkr)posuzována jako „vážná závada“,vedoucí k nutnosti opakovat STK,
nebo se jí podrobit (je-li např.hlídkou PČR zjištěno na silnici).

Červená barva u směrové svítilny – u motocyklů, dovezených z USA, zadní směrové svítilny vyzařují
červenou barvu, obvykle je to v případě sloučených svítilen – blinkr + obrysovka. Předpisy EHK a EU
nepřipouští takovéto sloučení. Možnost udělit výjimku v ČR předpisy nepřipouští. Rozhodné pro
posouzení je, jakou barvu blinkr vyzařuje, nikoliv barva překrytu.

Blinkry ke stažení zde

Osvětlení registrační značky

Osvětlení registrační značky (RZ) je další okruh, který může při STK činit potíže. Osvětlení nesmí směrem
dozadu vyzařovat bílé světlo, musí být jen bílé a musí dostatečně osvětlovat RZ. Musí být minimálně
300 mm a max. 900 mm nad vozovkou, svítilna smí být jen jedna, ale může být složena z více optických
částí. Svítilna opět musí nést homologační značky (písmeno, písmeno E s číslicí v kroužku), v případě
užití diod pak i písmena MD. Od roku 1972 je osvětlení RZ povinné pro všechno motocykly s obsahem vyšším jak 50 ccm. Při této kontrole souběžně se obvykle ověřuje způsob montáže RZ (nesmí být nečitelná, nedostatečně přichycená, musí být zezadu viditelná. Zde tedy nevyhovuje montáž ohnuté či jinak skloněné RZ, RZ naboku např. v úrovni osy zadního kola, nebo montáž na např. mechanicky sklopnou plošinu.

Přídavná světla – obecně

Přídavné světlomety musí shodně – jak již výše uvedeno, dle druhu světlometu/svítilny – jako všechny
ostatní splňovat homologaci, tj. být označeny homologační značkou („E v kroužku a číslo“, v případě
diod i „MD“), být umístěna symetricky.

Přídavná světla ke stažení  zde

Montáž nehomologovaných přídavných světel, blikajících (nebo umožňujících svícení přerušovaným
světlem), se světlem jiné než bílé barvy, neodpovídá platným předpisům (mimo mlhová světla, jenž
mohou svítit světlem žluté barvy). Světla musí být namontována tak, aby provozem neměnila svoji
orientaci (myšleno směr a rozsah světelného toku). Přídavná dálková či mlhová světla symetricky
umístěná na motocyklu nesmí vyzařovat bílé světlo jinam, než vpřed.

Přední mlhové světlomety
Mlhový světlomet může být jeden nebo 2. Může být namontován nad, pod nebo vedle jiného předního
světlometu, ohledně umístění v tomto případě platí analogie vztažných středů mlhového světla shodně
jako u dálkových či potkávacích světlometů. Jsou-li tyto světlomety 2, pak jejich vztažné středy musí
ležet symetricky ke střední podélné rovině vozidla. Umístění je min. 250 mm nad vozovkou a žádný
svítící bod mlhového světlometu nesmí být nad nejvyšším svítícím bodem potkávacího světlometu.

Mlhový světlomet se může otáčet s rejdem řízení, může být skupinový či sloučený, nesmí být sdružený.

Přední mlhový světlomet se musí dát rozsvěcovat a zhasínat nezávisle na dálkových a potkávacích
světlometech. Kontrolka (zelená) je nepovinná. To znamená, že ji nelze při kontrole (STK apod.)
vyžadovat a děje-li se tak, pak příslušný pracovník nezná předpis.

Zadní mlhové svítilny

Může být jedna nebo 2. Jedna mlhová svítilna se montuje analogicky, jako již výše mnohokrát uvedeno.
Nad nebo pod nebo vedle jiné zadní svítilny, vztažné střed zadní mlhovky opět ve střední podélné
rovině vozidla, jestliže jsou 2 zadní mlhové svítilny, pak musí být symetricky ve střední podélné rovině
vozidla. Svítící plocha zadní mlhovky nesmí být blíže, než 100 mm od svítící plochy brzdové svítilny.

Zadní mlhovka nemůže být rozsvícena, aniž by svítily jedna nebo více z následujících svítilen nebo
světlometů – dálkový, potkávací nebo přední mlhovka. Je-li na motocyklu přední mlhovka, musí být
možno vypnout zadní mlhovku nezávisle na vypínání přední mlhovky. Je povinná kontrolka (oranžová).

Výstražný signál (4 blikající blinkry)
Požadavky jsou logicky shodné s blinkry. Signál musí být zapínán samostatným spínačem, kontrolka je
povinná, buď blikající červené světlo, nebo současné rozsvěcování kontrolek blinkrů. Signál musí být
možno zapnout i v případě, kdy je buď zařízení „startér“ nebo „chcípák“ v poloze, kdy není možný chod
motoru.

Světla pro off road, mřížky světel
V případě, že na motocyklu máte světlomet bez homologace, nebo s nápisem „offroad use only“ (např.
přídavné dálkové nebo mlhové světlo) a podobně, pak se může stát, že i jen tento fakt může být
posuzován, že vozidlo je v rozporu s požadavky na provoz vozidla na komunikacích, třeba při silniční
kontrole.

Podobné je to s ochrannými mřížkami světel. Hlavně majitelé endur při výletech po šotolině a kamení,
nebo při expedici do drsných končin chrání skla motorky před rozbitím. Znamená to však, že tuto
ochranu by měli sejmout, vrátí-li se zpět na silnici, neboť takováto ochrana světlometu je v rozporu s
předpisy. Dnešní moderní způsoby montáže např. do gumové objímky nebo stahovacím popruhem
toto umožňují bez nutnosti použít jakékoliv nářadí a tedy bez výmluvy na to, že to je komplikované a
zdržuje to. To samé platí také pro průhledná (čirá) plexiskla montovaná před světlomet, která nejsou
homologovaná s motocyklem nebo nemají samostatnou homologaci pro daný typ motocyklu – ačkoliv
se zdají být zcela průhledná a neovlivňující světelný tok, nemusí to být pravda. A to samé platí také pro
čiré nalepovací folie na paraboly světlometů.

Je celkem jasné, že při jízdě po cestě, kde hrozí riziko poškození paraboly kamenem od vpředu
jedoucího vozidla (nemusí vůbec jít jen o další motorku v offroadu ale klidně o normální nákladní auto
na prašných cestách kdekoliv na světě), je asi menším zlem riskovat zastavení policií a pokynem sundat
ochrannou mřížku než řešit rozbitý světlomet, který pokud ještě po rozbití svítí, nejspíš při nejbližším
dešti vyhoří. To je vždy na zvážení jednotlivého jezdce a posléze komunikačních dovednostech při
zastavení policií. Předpisy (alespoň v Evropě) však neznají jiné řešení, než na pozemních komunikacích
obdobnou úpravu odstranit.

Mřížky světel ke stažení zde

Pro zajímavost možno uvést, jak vypadá testovací proces světlometů při homologaci. Zkouší se
v suchém a bezvětrném prostředí, 23°C +/- 5°C, světlomet uchycen způsobem napodobujícím montáž
na vozidle. Světlomet svítí po dobu 12 hod. Je-li světlomet s více funkcemi: potkávací/dálkový, pak se
rozsvěcuje v cyklech 15 min potkávací a 5 min všechna vlákna. Po této zkoušce se světlomet opět
připraví, rozsvítí po dobu jedné hodiny a poté se provádí zkouška tzv. znečištěného světlometu.
Zkušební směs (voda + křemenný písek 9/10 a rostlinný uhlíkový prach 1/10, v příslušných velikostech,
směs nesmí být starší 14 dnů) se nanese na světlomet a nechá zaschnout. Postup se opakuje, dokud
svítivost neklesne na rozmezí 15 – 20% příslušné svítivosti a následně se tato měří pro potkávací a
dálkové světlo (blíže parametry a podmínky 97/24/ES, dodatek 2, bod 1.2. Dále se světlomet (jeho skla)
testuje na změnu svislé polohy rozhraní vlivem teploty, odolnost proti povětrnostním vlivům a
chemikáliím (tortura spočívající v ostřiku destilovanou vodou při vystavení vzorků dané energii cestou
silného osvětlení), posléze se tatáž skla potírají směsí různých látek (toluenu, trichlóretylénu, xylénu,
etyltetrachloridu a n-heptanu) po dobu 10 minut předepsaným tlakem. Po následném očištění musí
být povrch bez trhlin, škrábanců, naštípnutí, deformací a musí splňovat dané hodnoty propustnosti
světla a jeho rozptylu. Následně se vzorek rozptylových skel ohřeje na 50°C a ponoří do roztoku
čisticího prostředku (alkylarylsulfonát), po dobu jedné minuty se opět potírá bavlnou s roztokem
toluenu a n-heptanu. Dál se při těchto testech zkouší odolnost krycí vrstvy („nařezávání žiletkou),
mechanická odolnost (ostřik směsí křemenného písku a vodou stříkací pistolí) a zkouška přilnavosti
lepicí páskou (přesně definovaným postupem a standardizovanou páskou). Jen z tohoto velmi zjednodušeného popisu testování světel a skel vyplývá, jaká důležitost se klade na světlomety na motocyklech.
A velmi obšírně normy určují i charakter a vlastnosti světelných zdrojů – žárovek a LED
diod. Jejich popisem bych zde čtenáře jistě již unudil… O žárovkách hovoří celkem 24 dodatků
zmiňované normy. Shrňme jen, že do světlometů, určených pro žárovky, patří jen předepsané a shodně
je to i s LED světlomety. Důvodem je i to, že jeden konkrétní světlomet předpokládá vždy užití
konkrétního zdroje a dle něj jsou nastaveny odrazové plochy či zhotovena propustná plocha – krycí
sklo či plast. Na příslušnou teplotu zdroje je i zhotovenou pouzdro světlometu, parabola a mnoho
dalších součástí. Takže údiv, že na Jawě 350 /640 s obdélníkovým světlometem pro žárovku typu R2
35W/35W (montáž při zdroji proudu magneto Mineralli) je jasné, proč se pečou přívodní dráty,
dostanete-li tam s redukčním kroužkem žárovku H4 45/40W. A vzdálenost a umístění vlákna konkrétní
žárovky pak může pozměnit světelnou charakteristiku světlometu.

Předpis 97/24/ES pojednává o žárovkách celkem na 68 stranách formátu A4 a není to klasická beletrie.

Závěrem je vhodné upozornit na možné další prohřešky, kterých se někteří z nás mohou dopustit.
Předně je to montáž výkonnějších světelných zdrojů (žárovek, výbojek, LED zdrojů) do parabol, které
jsou konstrukčně navržené pro jiné zdroje a výkony. Na trhu se prodávají LED zdroje s paticemi běžných
auto/moto žárovek a jejich použití ve světlometu nebo typicky v blinkru navrženém a homologovaném
pro použití klasické vláknové žárovky je pochopitelně chyba. Xenonová výbojka v parabole pro
halogenovou žárovku může být doslova nebezpečná, protože parabola může potom oslnit
protijedoucího řidiče tak, že i po našem přepnutí na tlumené světlo jede druhý řidič mnoho sekund tak,
že nevidí vůbec nic. Obrazec homologované výbojky je navržený takovým způsobem, aby neoslňoval
řidiče v době před přepnutím na potkávací světla, a v tomto případě se montáží xenonového zdroje do
klasické paraboly optické vlastnosti světlometu zásadně změní. Pochopitelně dalším častým
prohřeškem je používání světlometů určených pro provoz v zemích, kde se jezdí vlevo. I přídavná
dálková světla jsou určená pro montáž na konkrétní podmínky a přídavný xenon určený pro Anglii
(montovaný vpravo od osy motocyklu) není určený pro provoz v Evropě a naopak. To samé platí i o
světlometech montovaných přímo ve výrobě. Jeden typický příklad jsou motocykly BMW 1200GS nebo
KTM dovezené z Velké Británie, které mají světlomet určený pro provoz v zemích, kde se jezdí vlevo.
Tento světlomet výrazně oslňuje protijedoucí řidiče (i při provozu potkávacího světla) a je nutné ho
vyměnit za verzi určenou pro země, kde se jezdí vpravo. Bohužel se mění celé těleso za přibližně deset
tisíc korun. V případě některých motocyklů jsou ty částky ještě vyšší – výjimkou nejsou ceny, které
překračují 30 tisíc korun, což je potřeba si uvědomit při uvažování o nákupu motocyklu z dovozu z těchto
zemí.

Robert Vacek, Autoklub České republiky

Sledujte nás na sociálních sítích