PROJEKT START DRIVING V ROCE 2021

Představení letošní fáze projektu START DRIVING proběhlo ve čtvrtek 4. února 2021 formou tiskového brífinku online přenosem z klubového domu Autoklubu ČR. Projekt navazuje na stejnojmenný program z roku 2020, kdy se uskutečnilo 31 kurzů pro účastníky ve věku 18-24 let. Je zaměřen na zdokonalovací výuku i výcvik začínajících řidičů s řidičským oprávněním skupiny B. Letos se díky finanční podpoře z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů uskuteční po celé ČR celkem 88 kurzů, které budou pro účastníky zdarma. Projekt je rozšířen o vzdělávací aktivity určené učitelům autoškol a rodičům mladých začínajících řidičů. První kurzy jsou vypsány od druhé poloviny března 2021.

Hlavními částmi kurzu jsou zdokonalovací výcvik v reálném silničním provozu včetně nácviku zásad defenzivní jízdy, dále pak zvládání rizikových situací na polygonu a nedílnou součástí je i dopravně psychologický seminář. Do projektu jsou kromě Asociace autoškol ČR a Asociace center pro zdokonalovací výcvik řidičů zapojeni i další partneři – např. Asociace dopravních psychologů ČR, Platforma VIZE 0, Policie ČR, BESIP a Škoda Auto. „Samotní účastníci nebo účastníci s rodiči se na kurzech seznámí s pokročilými technikami řízení a také s klíčovými zásadami dopravní psychologie, jejichž osvojení si je předpokladem k bezproblémové budoucí řidičské kariéře. Inspirací nám byl moderní systém vzdělávání řidičů zavedený v Rakousku, kde po jeho implementaci bylo dosaženo významného snížení závažných nehod způsobených začínajícími řidiči. Je nesmírně důležité, aby rodiče i začínající řidiči věděli, že bezpečné řízení není samozřejmost a závěrečnou zkouškou v autoškole to nekončí,“ uvedl Aleš Horčička, předseda Asociace autoškol ČR, koordinátor projektu.

V loňském roce proběhl mezi účastníky dotazníkový průzkum. Vyplynulo z něj, že 41 % novopečených řidičů bylo se svojí autoškolou naprosto spokojeno, 49 % spokojeno a 10 % naopak nespokojeno. Důvody nespokojenosti se nejčastěji pojily s tím, že žáci od své autoškoly očekávali více praktických jízd a důraznější seznámení s vozidlem, a to i při jízdách na silnicích mimo město.

„Asociace autoškol si uvědomuje, že dlouhodobě kvalita učitelů autoškol nedosahuje ideální úrovně, a to i v souvislosti s technickým pokrokemZároveň bereme v úvahu, že každý učitel autoškoly se během jednoho kalendářního roku podepíše na kvalitě až 80 nových řidičů. Proto se nově věnujeme i jim,“ dodal Aleš Horčička.

„Podruhé letos podpoříme z Fondu zábrany škod prostřednictvím projektu START DRIVING mladé řidiče, které považujeme za významnou součást silničního provozu. Pomáhat připravit mladé lidi být dobrými a zodpovědnými řidiči je mimořádně důležité pro budoucí podobu provozu na našich silnicích,“ vysvětlil Jan Matoušek, výkonný ředitel České kanceláře pojistitelů, a doplnil: „Když se podívám na naše statistiky, vidím v nich, že každý pátý motorista ve věku 18 let způsobí během jednoho roku dopravní nehodu, je to šest krát více než třeba u řidičů ve středním věku. S projektem START DRIVING máme v České kanceláři pojistitelů stejný cíl, a tím je snížit nehodovost na našich silnicích a zvýšit celkovou bezpečnost provozu pro všechny jeho účastníky.  

Současný systém výuky a výcviku v autoškolách je primárně orientován na předávání znalostí příslušných právních norem a zvládání základních praktických dovedností při ovládání vozidla. To již dávno neodpovídá moderním trendům přípravy nových řidičů, neboť nejsou dostatečně zohledněna specifika a osobnostní nevyzrálost mladých řidičů, jejich schopnost předvídat rizika, volit strategii jízdy adekvátní jejich řidičským dovednostem. Právě toto jsou oblasti, na které cílí obsah programu START DRIVING. „Účastníci si v části bezpečné jízdy na polygonu s vlastním automobilem vyzkoušejí řešení nestandardních jízdních situací. Hlavní myšlenkou, kterou budou lektoři frekventantům kurzů předávat, je však poznatek, že je lepší se do krizové situace v provozu vůbec nedostat. Kurzy jim napomohou uvědomit si řidičské limity jejich i jejich automobilů,“ ozřejmil Roman Budský z Platformy VIZE 0.

Ředitel služby dopravní policie Jiří Zlý doplnil: „Z pohledu dopravní policie je projekt START DRIVING velice přínosný a jsem potěšen, že se vše povedlo připravit tak, aby mohlo dojít k jeho realizaci. Problematice mladých i začínajících řidičů je třeba trvale věnovat náležitou pozornost, neboť právě tato kategorie je z hlediska statistik dopravní nehodovosti jednou z nejrizikovějších. Na základní kurz v autoškole je potřebné navázat edukačními programy, které začínající řidiče připraví na všechna možná úskalí v silničním provozu.“ Policie ČR se do projektu aktivně zapojila v teoretické přípravě a svoji část přednášky v dopolední části kurzu má mj. zaměřenou na statistiky a příčiny nehod v daném kraji. Policie ČR tak přispívá i k prevenci na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

Za Asociaci center bezpečných jízd k projektu předseda Jan Šťovíček uvedl: „Myslím, že se ve spolupráci s Asociací autoškol a dalšími partnery povedlo připravit dobrý koncept zaměřený z větší části na praktickou část. Mohl by se stát klíčem ke snížení nehodovosti nových řidičů a také k zavedení efektivního systému vícestupňové přípravy nových řidičů v ČR. Dále jsem potěšen, že o kurzy byl v loňském roce veliký zájem. Z dotazníkových průzkumů vyplynulo, že účastníci mají zájem o všechny nabízené vzdělávací aktivity a současně deklarují, že jejich absolutorium pro jejich další praxi velkým přínosem.“

„Mladí řidiči jsou prioritou nové vládní Strategie BESIP. Cílem je aby se kromě zvládnutí pravidel silničního provozu autoškola více soustředila na bezpečné chování v reálných dopravních situacích a rozpoznání rizik, která mohou vést k vážné nehodě. Projekt Start Driving nabízí žákům autoškoly skvělou nadstavbu, kdy si jednak v praxi vyzkouší limity svého vozidla a jednak mohou více přemýšlet o tom, jakými chtějí být řidiči,“ řekl vedoucí oddělení BESIP Ministerstva dopravy Tomáš Neřold.

K hlavním tématům workshopu dopravního psychologa se začínajícími řidiči se řadí plánování jízdy a možná rizika, únava za volantem, emoce při řízení, používání mobilního telefonu a koncentrace na jízdu, vliv alkoholu a jiných návykových látek na řízení, vliv vrstevníků na způsob řízení automobilu, přiměřená rychlost jízdy či bezpečné předjíždění. “Dopravně psychologická část programu si klade za cíl formou diskuze se začínajícími řidiči upozornit na reálná nebezpečí a hrozby, které na ně čekají, pokud budou přeceňovat své síly a riskovat. Tato korekce musí být bezprostřední v rámci absolvování kurzu START DRIVING, aby si okamžitě uvědomili, že na silnici je potřeba se chovat za všech okolností zodpovědně a ohleduplně, s respektem k ostatním účastníkům silničního provozu,“ řekl Michal Walter, místopředseda Asociace dopravních psychologů ČR.

Termíny jednotlivých kurzů a přihlášky na ně najdete na https://www.startdriving.cz/

Kurzy budou organizovány podle pravidel v souvislosti s aktuálními vládními opatřeními.

Bližší informace podají:

Ing. Aleš Horčička, e-mail: info@startdriving.cz, tel.: 731 094 426

Bc. Roman Budský, BA (Hons), MBA, e-mail: roman.budsky@vize0.cz, tel.: 776 195 576

Ing. Libor Budina email: budina@autoklub.cz, tel. 727901494

MENU

+420 222 898 247

autoklub@autoklub.cz

Opletalova 1337/29, 110 00 Praha 1© 2021 Autoklub České republiky, Všechna práva vyhrazena

Sledujte nás na sociálních sítích